IBC #bizalom

ÁSZF

IF-Group Kft. rendezvények általános szerződési feltételei 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg az IF-Group Kft. (a továbbiakban: Szervező) által Magyarországon szervezett és megrendezésre kerülő rendezvények (a továbbiakban külön-külön: a Rendezvény, együttesen: a Rendezvények) tekintetében (i) a jegyvásárlásra, illetve a jegyvásárlás alapján elérhető termékek és szolgáltatások vásárlására, valamint (ii) a Rendezvényeken történő részvételre vonatkozó általános feltételeket, továbbá (iii) a jegyet vásárló személyek, illetve a Rendezvényeken egyéb minőségben résztvevők és a Szervező közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, azzal, hogy a jelen ÁSZ-ben szabályozott rendelkezéseken felül az adott Rendezvény helyszínére vonatkozó mindenkori Házirend rendelkezései is irányadóak és alkalmazandóak.

Amennyiben egy adott Rendezvényen történő részvételre is kiterjedő, a felek között aláírt külön szerződés a jelen ÁSZF-től eltérő rendelkezéseket tartalmaz, úgy ezen kérdésekben az egyedileg aláírt szerződés jelen ÁSZF-től eltérő rendelkezései az irányadóak.

A mindenkor hatályos ÁSZF és a jelen ÁSZF részét nem képező Adatkezelési Tájékoztató a Szervező honlapján érhető el. A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés nyelve a magyar, a szerződés írásba foglalt szerződésnek nem minősül. A szerződés iktatásra, archiválásra nem kerül. Szervező az ÁSZF módosításáról külön értesítést nem küld.

1. A Szervező adatai

Cégnév: IF-Group Kft. Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. 1. em. 2. Adószám: 26731715-2-43 Cégjegyzékszám:01-09-341714

Cégbejegyző Hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Szerződés és kapcsolattartás nyelve: magyar Elektronikus elérhetőség: info@igenyesferfi.hu Honlap címe: https://konferencia.igenyesferfi.hu Ügyfélszolgálat telefonszáma: +3620 394 3222

A Szervező a Rendezvények megtartása során jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.

2. Fogalommeghatározások

Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti természetes személy.

Jegy: a Szervező által szervezett Rendezvényeken a belépésre és a részvételre jogosító igazolásra vonatkozó igényt megtestesítő, a jegyvásárlás eredményeként a Jegyvásárló részére bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.

Jegyvásárló: a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást a Szervezőtől megvásárló személy.

Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne, ideértve azt a személyt is, aki a jogszerűtlenül birtokába került Jegyet váltja be, és/vagy azzal vesz részt a Rendezvényen.

Közreműködő: a Szervező Rendezvény létrejöttét elősegítő alvállalkozója vagy megbízottja.

Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.

Rendezvény/Rendezvények: a Szervező által szervezésre és egy adott időpontban és helyszínen a nyilvánosság számára megrendezésre kerülő valamennyi személyes részvétellel megtartott nagy létszámú eseményen elérhető képzési, szórakoztató és egyéb, kiegészítő programok, valamint szolgáltatások összessége.

Nem tartoznak ide a Tréningek programjai keretében és kizárólag a Tréningek résztvevői számára személyes részvétellel megtartott program alkalmak.

Rendezvény időtartama: egy adott Rendezvény időtartama megegyezik a Rendezvény kezdő és záró időpontja közötti időtartammal.

Rendezvényen résztvevő(k): jelenti a Szervező által megrendezett bármely Rendezvényen részt vevő bármely természetes személyt, függetlenül a Rendezvényen való tartózkodás jogcímétől vagy annak esetleges hiányától.

Szervező: az 1. pontban meghatározott gazdasági társaság.

Szerződéses partner: adott Rendezvényen a Szervezővel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló

tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.

Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Szervező vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényeken – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

Termék: a Szervezőtől, Közreműködőitől vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Rendezvények keretében megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog, illetve az ezekre váltható utalvány vagy más hasonló eszköz.

Tréningek: a Szervező szervezésében megtartott üzleti-, vállalkozási, és marketing ismeretek átadására szolgáló több napos, illetve több hónapos tanfolyamok.

Vállalkozás: A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti személy. 3. Az ÁSZF hatálya

3.1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szervezőre, a Közreműködőkre, a Szerződéses partnerekre, valamint a Rendezvényen résztvevőkre. A Szervező és a Közreműködők, Szerződéses partnerek, valamint a Rendezvényeken a Tréningek résztvevőiként megjelenő személyek közötti jogviszony tartalmát külön szerződések szabályozzák, azonban az utóbbi szerződések eltérő rendelkezése hiányában a jelen ÁSZF Rendezvényeken történő részvétel feltételeire meghatározott általános rendelkezései ezen személyekre is irányadóak.

3.2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

3.3. A Szervező jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az ÁSZF részét képező, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (III. 26.) sz. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatót bármikor egyoldalúan, a Szerződő Felek és a Látogató hozzájárulása nélkül, alapos okból módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Rendezvények mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, a Szervező által alkalmazott jegyértékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása, vagy hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, szokások változása indokolja. Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva. A módosítások a Szervező honlapján történő közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek, és amennyiben a módosítás nem kizárólag a Szervező 1. pontban írt adatait és/vagy az 5. fejezetben leírt jegyvásárlási folyamatot érinti, úgy ezen időponttól kezdődő tizennégy napig a Jegyvásárló jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a Rendezvényen való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Jegyvásárlót, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz vagy ha a Jegyet a módosítás közzétételekor már átruházta harmadik személy részére. Ez utóbbi esetben az elállás joga a mindenkori jegybirtokost illeti meg, kivéve, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz. Erre is figyelemmel a Szervező felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az ÁSZF – továbbá az Adatkezelési Tájékoztató és annak mellékletei, amelyek nem képezik a jelen ÁSZF részét – a jegyvásárlást követően, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak. A Szervező javasolja a Fogyasztónak a jelen ÁSZF változásainak figyelemmel követését.

3.4. A Jegyvásárló a Jegy megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző Látogató a Jegy átvételével, illetve a Rendezvényen történő részvétel megkezdésével, a Jogosulatlan résztvevő a Jegy Badge-re történő cseréjének megkísérlésével, annak átvételével, a Badge-dzsel nem rendelkező Jogosulatlan résztvevő pedig a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével, a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló a Jegy átruházásakor köteles a Jegyet megszerző és felhasználó személyt tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

3.5. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti, a Fogyasztó részére nyújtandó tájékoztatót a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

4. A jogviszony jellege

4.1. A Rendezvényekre Jegyek vásárlás útján vagy a Tréningek résztvevői számára a Tréningek keretében érhetőek el.

4.2. A Szervező az adott Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet a Jegyvásárló részére online formában értékesíti, a szerződés a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy Szervező általi elektronikus úton történő megküldéssel teljesedésbe megy. Ezt követően a Jegyvásárló – amennyiben a Jegy az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Jegyet jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy a Szervező a Jegyét a megfelelő Badge-re cserélje.

4.3. Adott Rendezvény program a Szervező és a Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a Szervező alakítja ki. A Szervező mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy Szolgáltatás más programmal vagy Szolgáltatással történő pótlására. Szervező fenntartja a jogot a meghirdetett Rendezvények időpontjának, témájának és tematikájának előzetes módosítására. Szervező a módosításról a Szervező honlapján tájékoztatót tesz közzé. A módosításból eredő többletköltségekért, károkért a Szervező nem felelős.

5. Jegyvásárlás

5.1. Jegyvásárlásra a Szervező honlapján keresztül vagy a Rendezvények helyszínén személyesen van lehetőség a szabad helyek függvényében. A Jegy megrendeléséhez a honlapon előzetes regisztráció nem szükséges.

5.2. Jegyvásárló a megrendelő űrlap elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervező nyilvántartásba vegye és kezelje a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően, illetve erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata esetén ahhoz, hogy a Szervező a jövőben rendezvényeivel, programjaival, akcióval kapcsolatos információt juttasson el. Az adatkezelés módjáról, terjedelméről, feltételeiről Szervező a honlapon közzétett Adatatkezelési Tájékoztatójában tájékoztatja a Jegyvásárlót, mely a Szervező honlapján érhető el.

5.3. Jegyvásárló kijelenti, hogy adatai a megrendelő űrlapon – és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Szolgáltatás igénybe vétele során szükséges – a valóságnak megfelelően kerültek megadásra. Szervező a Jegyvásárló által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségét Szervező kizárja. Szervező a Jegyvásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.

5.4. A megrendelő űrlap elküldését megelőzően Jegyvásárló számára Szervező biztosítja az esetlegesen előforduló adatbeviteli hibák kijavítását. A megrendelő űrlap véglegesítése előtt Jegyvásárló számára biztosított az adatok ellenőrzése, a hibásan megadott adatok javítása.

5.5. Szervező a Jegyvásárló jelentkezését a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Jegyvásárló által megadott e-mail címre küldött e-mailben visszaigazolja. E határidő eredménytelen elteltét követően Jegyvásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Szervező jegyfoglalásra lehetőséget nem biztosít.

5.6. A Szervező a jegyértékesítést saját online értékesítési felületén keresztül, vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Szervező nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Fogyasztó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Szervező különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért-

5.7. Jegyvásárló a Jegy vételárát a Szervező által felkínált, vele szerződéses jogviszonyban álló Szerződéses partner – mint online fizetési szolgáltató – közreműködésével, kizárólag bankkártya felhasználásával egyenlítheti ki. A Szervező kizárja a Szerződéses partner által üzemeltetett online fizetési felület hibájából, meghibásodásából eredő kárért való felelősségét.

5.8. Szervező kizárólag a honlapján nyilvánosan meghirdetett Rendezvények esetében, a szabad helyek függvényében biztosítja a Rendezvény helyszínén történő jegyvásárlást. A Jegy megvásárlására a Rendezvény helyszínén, annak időtartama alatt bármikor lehetőség van. A jegyár kiegyenlítése készpénzzel és bankkártyás vásárlással történik.

5.9. Szervező a Jegyvásárló részére a Jegyet a vételár teljes kiegyenlítését követően, e-mailben kézbesíti. Szervező hibásan, hiányosan megadott e-mail cím esetén Jegyvásárlót a Jegy helyes e-mail címre történő kézbesítése érdekében egyéb elérhetőségein felkutatni nem köteles. Amennyiben a Jegyvásárló a Jegyet vagy igazolásokat technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a Szervező azokat a megadott email-címre a Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email Szervező általi kiküldésével a vásárlás lezártnak, a Jegy, illetve az egyéb Termékekre, Szolgáltatásokra vonatkozó igazolások pedig átvettnek tekintendők, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy a Szervező felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet vagy igazolást mégsem kapta meg. Jegyvásárló felelős minden olyan kárért, amely a kézbesítési e-mail cím hibás vagy hiányos megadásából, az e-mail tárhelyre bármely okból (például megtelt vagy időközben törölt e-mail fiók) történő sikertelenségéből származik.

5.10. Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy minden egyes megrendelt Jegy bemutatóra szólóan, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldással (pl. vonalkóddal) ellátva kerül kiállításra, a Jegy kinyomtatása és megőrzése, valamint a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása a Jegyvásárló kötelezettsége. Jegyvásárló vagy Látogató a Jegyet a Rendezvény végéig köteles megőrizni. Az előzőekben írtakkal ellentétben, amennyiben valamely Jegyre, Termékre vagy Szolgáltatásra való jogosultság fennállásának megállapításához ez szükséges, úgy az adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy kerülhet rendelésre. Egyes, nem vásárlási tranzakció eredményeként kiállított Jegyek – az azok kiadásának alapjául szolgáló szerződések szerint – meghatározott Látogatóhoz kötöttek lehetnek.

5.11. A Jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Jegyvásárlót és a Látogatót terheli. Szervező kifejezetten kizárja a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért (például a Jegyen, igazoláson szereplő kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépésért) való felelősséget is ideértve, és felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy részére Badge-t vagy új Jegyet, igazolást.

5.12. A Látogató a Rendezvényen való megjelenés során a Jegy rendelkezésre állását az arra alkalmas mobilkészülék felmutatásával is igazolhatja.

5.13. A Jegyvásárlás útján szerzett Jegy szabadon átruházható. A Jegyvásárló és a Jegyet tőle megszerző személy kijelenti, hogy a Jegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a jelen ÁSZF-et elfogadta, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A Szervező kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Jegyek (voucherek, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldások) bemutatóra szólnak és nem kerülnek nevesítésre, azaz a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások regisztrációja, illetőleg adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy rendelése nem lehetséges. A Jegy megküldését megelőzően a Jegyet várhatóan Badge-re átváltó Látogató adatait (név és email cím) a Szervező elektronikusan bekéri, de a belépéskor a Látogató személyazonosságának ellenőrzésére nem kerül sor. A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók biztonsága érdekében, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint – annak ellenére, hogy a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások nem nevesítettek – a Szervező a Jegyvásárló, illetve a Látogató adatait megőrzi, és ezen adatok a Szervező adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Jegyekkel, Termékekkel és Szolgáltatásokkal, továbbá az Adatkezelési Tájékoztatóban és annak mellékleteiben foglaltak szerint továbbításra kerülhetnek az adott Terméket, Szolgáltatást nyújtó Közreműködőnek vagy Szerződéses partnernek.

5.14. Szervező a jegyvásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus úton előállított számlát bocsát ki. A számlát a Szervező e-mailben küldi el a Jegyvásárló által megadott email címre. Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát. Az elektronikus úton megküldött számla pdf dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

5.15. A jegyvásárlás a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Jegyvásárló által a Jegy vételárának megfizetését követően, de a Rendezvény időpontját legalább 15 (tizenöt) munkanappal megelőzően írásban közölt elállás esetén a Szervező a Jegyet visszaváltja és a Jegyért megfizetett vételárat egyszeri 10.000,-Ft (tízezer) forint összegű kezelési költség levonása mellett visszatéríti a Jegyvásárló által megadott bankszámlaszámra. A Rendezvény időpontját megelőző 14. (tizenegyedik) munkanaptól ugyanakkor a Jegyvásárlót a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. Amennyiben bármely Rendezvény a Szervező érdekkörében felmerült okból marad el, úgy a Szervező a Jegyért fizetett összeget a Jegyvásárló részére visszatéríti a Jegyvásárló által megadott bankszámlaszámra.

5.16. A Szervező kizárja a Jegyek cseréjét, pótlását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, illetve az 5.15. pontban leírtak kivételével történő visszaváltását.

5.17. Amennyiben a Rendezvény a Szervező működési körén kívül eső valamely okból (így többek között, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következtében nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a Szervező nem tartozik felelősséggel a Jegyvásárlóval vagy a Látogatóval szemben semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt, a Jegy árának megtérítésére nem köteles.

6. A Rendezvényekre történő belépés

6.1. A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni. A Látogató a Rendezvények területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni. Belépéskor a Rendezvény Látogatója aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak.

6.2. A Jegy Badge-re váltását követően a Badge testesíti meg a Jegy által biztosított jogokat és kötelezettségeket. A Szervező a Badge-t azon személy részére adja ki az adott Rendezvény helyszínén, aki az igazolásban (a voucheren vagy az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldásban) szereplő kódot először bemutatja. Az igazolással történő esetleges visszaélésért (pl. a kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépésért) a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A nyakban hordott, sérülésmentes Badge jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra. A Badge meglétét a Szervező és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A Badge elvesztése a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép Badge nyújtotta jogait, és a Rendezvény helyszínének elhagyására utasítható. Az elveszett Badge-t a Szervező nem köteles pótolni.

6.3. A Szervező a Rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvények területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza.

6.5. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényekre csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be. A kísérő felelős az általa kísért gyermekekért és azért, hogy mindvégig olyan állapotban lesz, amely lehetővé teszi az ebből eredő feladatai felelős ellátását. Egy kísérővel legfeljebb öt gyermek belépése engedélyezett.

6.6. A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, az egyéb háziállatok beléptetését a Szervező nem engedélyezi.

7. A Rendezvényeken történő részvétel magatartási szabályai

7.1. A Rendezvényen résztvevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindenkor a társadalmi szokások és etikai szabályok szerint elvárható kulturált magatartást tanúsítják, a Rendezvényen való részvétel szabályait magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Rendezvényen résztvevők magatartásukkal, véleménynyilvánításukkal a Szervező jó hírnevét és tekintélyét nem csorbíthatják, a Rendezvényen részt vevő személyek személyi és szerzői jogait kötelesek tiszteletben tartani. A Szervező és Közreműködői jogosultak a Rendezvényen résztvevőt a Rendezvény helyszínéről – felszólítást követően – eltávolítani, amennyiben a Rendezvényen résztvevő a Rendezvényen való részvételre vonatkozó szabályoknak nem tesz eleget.

7.2. A Rendezvényeken résztvevők a Szervező előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosultak gazdasági, kereskedelmi, reklám vagy értékesítési tevékenységet folytatni, politikai, vallási, egyházi, világnézeti nézeteiket, vagy egyéb meggyőződésüket a Rendezvényen bármely minőségben részt vevő harmadik személyek részére közölni, illetve terjeszteni, esetlegesen közrendbe és/vagy közerkölcsbe ütköző, illetve a Rendezvényen bármely minőségben részt vevő további személyek zavarására alkalmas magatartást tanúsítani. A résztvevők kötelesek továbbá tartózkodni az olyan viselkedéstől, mely a Szervezőt a Rendezvény megtartásában zavarhatja, a Szervező jó üzleti hírnevét sértheti, illetve a Rendezvény keretében történő csoportos tanulás bizalmi szintjének, a közösség összetartásának megbomlasztására alkalmas lehet. A Rendezvényen résztvevők kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

7.3. A Rendezvényen résztvevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Szervező, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Rendezvényen résztvevő a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Rendezvényen résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Rendezvényen résztvevő tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.

7.4. A Szervező, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő személyek a Rendezvényen résztvevő relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Rendezvényen résztvevő részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.

7.5. A Rendezvényen résztvevő külön is tudomásul veszi, hogy a Szervező a Rendezvényt, illetve annak egyes programjait rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Rendezvényen résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben.

7.6. A Rendezvényen résztvevő kizárólag a Szervező előzetes hozzájárulásával jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére. A Rendezvényen résztvevő az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja. A Rendezvényen résztvevő más résztvevőket nem nevesíthet, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Rendezvényen résztvevő a jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi.

7.7. A Rendezvényen résztvevő nem jogosult a Szervező által a Rendezvények keretében átadott tananyag, ismeretek másolására, harmadik személyek részére történő továbbadására, vagy a Szervező utasításaitól eltérő, vagy céljaival ellentétes felhasználására.

7.8. A Rendezvényen a Szervező által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció tilos.

7.9. A Rendezvények területén a Szervező vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Rendezvényen résztvevő az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.

7.10. A Rendezvényeken ingyenes és térítéses Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetőek. A Látogató vállalja, hogy minden térítés ellenében igénybe vehető Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért

8. Szavatosság

8.1. A Szervező szavatolja, hogy a Látogató a jogszerűen birtokolt, megfelelő Jegyért kapott Badge-dzsel be tud lépni az adott Rendezvényre, azzal, hogy a Szervező nem vállal szavatosságot arra, hogy maga a beléptetési folyamat (azaz a Jegy Badge-re váltása és a Badge-dzsel a Rendezvényre való belépés) mennyi ideig tart.

8.2. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség szerint, időről-időre módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Rendezvényen résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

8.3. A Rendezvényen résztvevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekhez kapcsolódóan olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatóak, amelyeket nem a Szervező vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Rendezvényen résztvevő és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Rendezvényen résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Szervező kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Rendezvényen résztvevő kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

8.4. A Látogató a Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. A Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Rendezvényen résztvevőt jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

8.5. Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, illetve a Rendezvényen résztvevő a Badge-t, a Szervező nem vonható felelősségre a Jegy vagy Badge károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett Badge kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Rendezvényen résztvevő igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben.

8.6. A Rendezvényen résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa, illetve a hozzá rendelt kiskorú által a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Szervező, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a harmadik személyek tekintetében.

8.7. A Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet bármely, Rendezvényen résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely részvevőjének vagy harmadik személynek.

8.8. A Rendezvényen kívül, oda- és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Szervezőt felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Szervező felelősségi körébe, mivel a Szervező kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

9. Szerzői jogok

9.1. A Szervező által üzemeltetett honlapon, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Szervező, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szervező, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Rendezvényen résztvevők, valamint egyéb harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

9.2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szervezőt, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

9.3. A Rendezvényen résztvevő által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a Szervezővel, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szervező korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható.

9.4. A Szervező korlátozás nélkül jogosult a Rendezvényen résztvevő észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

10. Szankciók

10.1. A Szervező jogosult a Rendezvényen résztvevő által nyilvánosan közölt megjegyzések eltávolítására vagy eltávolításuk kezdeményezésére, amennyiben az ilyen megjegyzés a Szervező jó hírnevét, illetve tekintélyét sérti vagy súlyosan veszélyezteti, a közízlésbe vagy a közerkölcsbe ütközik. Az ilyen megjegyzéssel okozott kárért való felelősség a Szervezőt nem terheli.

10.2. A Szervező a jogviszonyt adott Rendezvény, vagy mindazon Rendezvények vonatkozásában, amelyek tekintetében a Rendezvényen résztvevő Jeggyel vagy Badge-dzsel bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Rendezvényen résztvevő a jelen ÁSZF bármely pontját bármely Rendezvény tekintetében fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi. Ilyen esetben a Szervező a Rendezvényen résztvevő Jegyét érvénytelenítheti, illetve Badge-dzsét eltávolíthatja, és a Rendezvényen résztvevő a Rendezvényt köteles elhagyni.

10.3. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen egyáltalán nem tartózkodhat, és a Szervező felszólítására köteles a Rendezvényt haladéktalanul elhagyni.

10.4. A Szervező az azonnali hatályú felmondás mellett vagy helyett az érintett Látogatóval, valamint a Jogosulatlan résztvevővel szemben meghatározott időtartamra (adott Rendezvény végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges (adott Rendezvényre vagy egyes Rendezvényekre) vagy teljeskörű (a Szervező által szervezett összes Rendezvényre) szóló eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően a Szervező jogosult a Rendezvények látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni. Amennyiben a Rendezvénytől eltiltott Rendezvényen résztvevő az eltiltás hatálya alatt látogatja valamelyik Rendezvényt, vagy annak lejártát követően a Szervező által előírt egyedi feltételeket megszegi, úgy a Rendezvényt a Szervező felszólítására köteles haladéktalanul elhagyni.

11.. Egyéb rendelkezések

9.1. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jogszabályok irányadóak.

9.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

9.3. A jelen ÁSZF-fel, illetve a Rendezvényekkel vagy a Szervező által nyújtott Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitában helyi bíróság hatáskörébe tartozó eljárás esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékessége kerül kikötésre.

9.4. Jelen általános szerződési feltételek 2019. december 1. napján lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.

IF-GROUP KFT. RENDEZVÉNYEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti tájékoztató fogyasztónak minősülő Jegyvásárló részére

1. A SZERZŐDÉS SZERINTI TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI

A szolgáltatás, azaz a Rendezvények lényeges tulajdonságai megismerhetők a Szervező saját internetes honlapján.

2. A SZERVEZŐ NEVE, SZÉKHELYÉNEK POSTAI CÍME, TELEFONSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME

2.1. A Szervező fentiek szerinti adatai megtalálhatóak az ÁSZF 1. pontjában.

3. A SZERZŐDÉS SZERINTI TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT JÁRÓ ELLENSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEGE

3.1. A Jegy ellenértéke a honlapon mindenkor feltüntetett vételár, amely bruttó összegben feltüntetésre kerül. 3.2. A kezelési és egyéb költségek, amennyiben ilyenek felmerülnek, a honlapon kerülnek megjelenítésre.

4. A KOMMUNIKÁCIÓT LEHETŐVÉ TÉVŐ ESZKÖZ HASZNÁLATÁNAK DÍJA

4.1. Jegyvásárló a Szervezővel kapcsolatba léphet telefonon és E-mail útján, mely kommunikációs eszközök használatért a Jegyvásárló egyéni előfizetési szerződés alapján díjat fizethet a telekommunikációs szolgáltatójának, a Szervező maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

5. A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI

5.1. A teljesítés (fizetés, szállítás, teljesítési határidő) feltételeit az ÁSZF vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.

6. ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS JOGA

6.1. A Jegyvásárló a fogyasztói elállás vagy felmondás jogát az általa megvásárolt Jegyek tekintetében a vételár kiegyenlítését követően a 45/2014. (II. 26.) számú Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltakkal összhangban nem gyakorolhatja.

6.2. A Jegyvásárló ugyanakkor a Szervező által a jelen ÁSZF keretében biztosított jogával élve elállhat a Jegyekmegvásárlásától, ha elállási jogát legkésőbb a Rendezvény időpontját megelőző 15. (tizenötödik) munkanapon gyakorolja. Amennyiben a Jegyvásárló az elállás jogát a jelen pontban írt határidőben gyakorolja, úgy a Szervező a Jegyet visszaváltja és a Jegyért megfizetett vételárat egyszeri 10.000,-Ft (tízezer) forint összegű kezelési költség levonása mellett visszatéríti a Jegyvásárló által megadott bankszámlaszámra.

6.3. A Rendezvény időpontját megelőző 14. (tizenegyedik) munkanaptól a Jegyvásárlót az általa megvásárolt Jegyek tekintetében elállási vagy felmondási jog a 6.1.-6.2. pontokban írtakkal összhangban nem illeti meg.

6.4. Jegyvásárló az elállás/felmondás jogát erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozattal postai úton vagy elektronikus üzenet útján gyakorolhatja a Szervező székhely címére vagy a info@igenyesferfi.hu e- mail címre történő megküldéssel.

6.5. Jegyvásárló az elállás/felmondás jogát határidőn belül gyakorolja, ha a 6.2. pontban megjelölt határidő lejárta előtt nyilatkozatát elküldi.

7. KELLÉKSZAVATOSSÁG

7.1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szervező hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.2. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha Ön a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.3. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szervező nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8. TERMÉKSZAVATOSSÁG

8.1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.2. Milyen jogok illetik meg a vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.4. Milyen határidőben érvényesítheti A vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

8.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.7. A Szervező által értékesített termékkörre a vonatkozó jogszabályok alapján jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

9. PANASZKEZELÉS

9.1. Szervező ügyfélszolgálatot hétköznapokon 08:00 órától 16:30 óráig a +36-20-394-3222 telefonszámon, valamint a info@igenyesferfi.hu E-mail címen működtet.

9.2. Az esetleges panaszok bejelentésére a Szervező jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségein keresztül van lehetőség, szóban (telefonon) vagy írásban (levélben vagy emailen) előterjesztve. Nem minősül panasznak, ha a Fogyasztó a Szervező tevékenységével vagy a Rendezvényekkel kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szervező egyedi azonosítószámmal látja el.

9.3. A Szervező a szóbeli panaszt lehetőség szerint azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve, ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Szervező a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a Fogyasztónak megküldi, egyebekben pedig a következő pont szerint jár el.

9.4. A panaszt – amennyiben az előző pont szerinti megoldásra nincs lehetőség – a Szervező – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. A válaszhoz csatolja a panaszról felvett, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV . törvény 17/A § (5) bekezdése rendelkezése Szervező jegyzőkönyvet is. A panasz elutasítását a Szervező indokolni köteles. A panaszról felvett jegyzőkönyvet a Szervező 5 évig köteles megőrizni.

9.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a Fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a Szervező nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvásárló személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

9.6. A panasz elutasítása esetén a Szervező írásban tájékoztatja a Fogyasztót a jogorvoslati lehetőségekről, azaz tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásban megjelöli az illetékes hatóság, illetve a vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét is. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szervező a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

10. PEREN KÍVÜLI PANASZKEZELÉSI MÓD, VITARENDEZÉSI MECHANIZMUS

10.1. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben jogszabály eltérő rendelkezése hiányában első fokon a területileg illetékes járási hivatalok, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. Az illetékes járási hivatalok listájának elérhetősége: https://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes járási hivatalnál benyújtható.

11. BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ FORDULÁS

11.1. Jegyvásárló a Szervezővel szemben felmerülő fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szervező székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület.

12. MAGATARTÁSI KÓDEX, ADATVÉDELEM

12.1. Szervezőnél a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

12.2. A Szervező adatkezelési tevékenységéről az Adatkezelési Tájékoztató elnevezésű dokumentum ad teljes körű tájékoztatást.

13. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

13.1. A Jegyvásárlóval megkötött szerződés a megrendeléstől a Rendezvény lezárulásáig számított határozott időtartamra jön létre, határozatlan időtartamúvá nem alakul át.

14. A FOGYASZTÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK LEGRÖVIDEBB IDŐTARTAMA

14.1. A Jegyvásárlónak a Jegy árának megfizetésén túl kötelezettségei a Szervező irányába nem keletkeznek.

15. LETÉT VAGY EGYÉB PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉK

15.1. Szervező részére a Jegyvásárló letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtására nem köteles.

16. DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

16.1. Dedikált Exchange és fájl szerver saját tűzfallal szeparált infrastruktúrára telepítve.

17. A DIGITÁLIS ADATTARTALOM HARDVERREL ÉS SZOFTVERREL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉPESSÉGE

17.1. A levelezést az Office 365 szerver szolgálja ki, a megosztott fájlokat tartományba léptetett szerver. Az adatokat titkosított Open VPN kapcsolattal érik el a felhasználók

IF BUSINESS CLASS Klub

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ​ÁSZF​) szabályozza az IF-Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: ​1114 Budapest, Bartók Béla út 76. 1. em. 2.​, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága​, ​cégjegyzékszám: 01-09-341714​, adószám: 26731715-2-43​, ​e​-mail cím: info@igenyesferfi.hu, telefonszám: 00 36 20 394 3222, Weboldal: ​www.igenyesferfi.hu​) ​(a továbbiakban: ​Szolgáltató​) ​által üzemeltetett www.igenyesferfi.hu​/ifbusinessclass weboldalon (a továbbiakban. Weboldal) működő ​IF BUSINESS CLASS Klub (a továbbiakban: ​Klub​) belépési és részvételi feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.

Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A mindenkor hatályos ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató a Szolgáltató weboldalán érhető el. ​A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott adatkezelési kérdésekre az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, archiválásra. A szerződés nyelve magyar.

Fogalmak:

Előfizetés: a Klubba történő belépés, ezáltal a Klub szolgáltatásai használatának egy adott időszakra történő megvásárlása.

Előfizető: A Klub szolgáltatásainak használatát a Weboldalon történő regisztrációval és az Előfizetés vételárának megfizetésével a Szolgáltatótól megvásárló személy. Előfizető az lehet, aki: a) cselekvőképességében nem korlátozott, nagykorú természetes személy; vagy b) gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy egyéb szervezet, mely esetben a nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

Felhasználó: az a személy, aki arra jogosultként igénybe veszi a Klub szolgáltatásait, ideértve különösen az Előfizetőt.

Partner: ​az a gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy egyéb szervezet, amely a Szolgáltatóval kötött szerződése alapján a Klub Előfizetői / Felhasználói részére termékeit vagy szolgáltatásait a szolgáltatás nyújtásakor meghatározott kedvezményekkel biztosítja.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, az Előfizetőkre, a Felhasználókra, és a Partnerekre is. Az Előfizető a regisztrációval, a Felhasználó és a Partner a Klub szolgáltatásainak használatával elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat.

1. Tartalom

1.​A Klub Felhasználói kedvezményeket és szolgáltatásokat vehetnek igénybe, így:

1.1 A Klub Felhasználói számára a Weboldalon további tartalom érhető el cikk, ​videó, podcast vagy letölthető pdf anyagok formájában üzlet / életmód / egészség témakörökben. Az elérhető konkrét anyagok tartalmát és mennyiségét a Szolgáltató alakítja ki. A Szolgáltató az elérhető anyagok közé havi rendszerességgel tölt fel új anyagokat. Szolgáltató fenntartja a jogot az előzetesen meghirdetett anyagok témájának, tartalmának és tematikájának előzetes módosítására. A módosításból eredő esetleges károkért a Szolgáltató nem felelős.

1.2 A Szolgáltató a Klub Előfizetői számára esetenként Invite-only rendezvényeken, illetve online rendezvényeken történő részvételt kínál. A rendezvények a Szolgáltató és / vagy harmadik személy által szervezett és ingyenes vagy költségviseléses rendezvények is lehetnek.

1.3 Az Előfizetők dedikált ajánlatokat kapnak a Szolgáltató Partnereitől, amely lehet kedvezmény, extra szolgáltatás vagy ajándék.

1.4 A Szolgáltató az Előfizetők számára időszakonként ajándékkal kedveskedhet.

2. Előfizetés, csatlakozás a Klubhoz

2.1 Az Előfizető havi díj ellenében csatlakozhat a Klubhoz. A Klubhoz a Szolgáltató által meghatározott időszakban lehet csak csatlakozni, amelynek pontos időtartamáról a Szolgáltató a Weboldalon nyújt tájékoztatást.

Az Előfizetés megvásárlására a Weboldalon keresztül van lehetőség, elektronikus regisztráció útján, amelynek során az Előfizető Felhasználói Fiókot hoz létre. A sikeres regisztrációról a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül külön értesítést küld e-mail útján, ezáltal a Felek között létrejön a szerződés (a továbbiakban: Szerződés). A Szerződés határozatlan időre jön létre.

2.2 Az Előfizető a Regisztráció elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és kezelje a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően, és hogy a Szolgáltató a jövőben rendezvényeivel, programjaival, akcióival kapcsolatos információt juttasson el.

Az Előfizető szavatolja, hogy a regisztráció során megadott adatok helyesek, és köteles szükség esetén Felhasználói Fiókját a megfelelő adatokkal aktualizálni. A nyilvánvalóan hibás adatbevitel esetén az Előfizető értesítést kap. Ettől függetlenül az Előfizető köteles áttekinteni a regisztráció során általa megadott adatokat és ellenőrizni azok teljességét és pontosságát. Szolgáltató az Előfizető által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségét kizárja.

2.3 Előfizető a regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:

Ha az Előfizető adatainak jogosulatlan felhasználását gyanítja, köteles erről a lehető leghamarabb értesíteni a Szolgáltatót és a felhasználói jelszót módosítani. Ha a Szolgáltató indokoltan feltételezi, hogy a Belépési Adatokat kiadták vagy jogosulatlan személyek egyéb módon visszaéltek velük, akkor jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A Szolgáltató bármikor jogosult kérni az Előfizetőt, hogy módosítsa felhasználói jelszavát. A módosítást azonnal végre kell hajtani, ennek hiányában a Klub nem elérhető.

Előfizető tudomásul veszi, hogy a Belépési Adatokkal, jelszavával azonos időszakban kizárólag egy, ugyanazon személy jogosult a Klubot Felhasználóként igénybe venni. Az Előfizető ezért köteles a Klub szolgáltatásainak igénybevételéhez biztosított Belépési Adatokat megőrizni, azok titokban tartásáról gondoskodni. Amennyiben a Szolgáltató a Belépési Adatok egyidőben, több személy általi használatát észleli, úgy jogosult a 8. és 10. pontban foglalt jogkövetkezményeket alkalmazni.

A Belépési Adatok, jelszó egyidejű vagy azonos időtartam alatti több Felhasználó, illetve jogosulatlan felhasználó általi használatából eredő károkért, az adatok, jelszó elvesztéséből, ellopásából, jogosulatlan megszerzéséből, átruházásból eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag az Előfizetőt terheli, és a Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki új Belépési Adatokat.

2.7 A Szolgáltató kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Belépési Adatok meghatározott személyhez rendelése nem lehetséges. A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók biztonsága érdekében, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint a Szolgáltató az Előfizető adatait megőrzi, és ezen adatok a Szolgáltató adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Előfizetéssel.

3. Előfizetési díj és fizetés

3.1 Az Előfizetési díjat a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabás alapján kell megfizetni. Az Előfizetés 30 (harminc) napos időszakonként előre fizetendő.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a meghirdetett és a Weboldalon közzétett Előfizetési díjak mellett további egyedi kedvezményes akciókat szervezzen a Weboldalon, vagy más felületein.

3.2 A Szolgáltató az Előfizetések értékesítését online fizetési szolgáltató bevonásával végzi a SimplePay biztonságos online fizetési felületen keresztül. Előfizető az Előfizetés vételárát kizárólag bankkártya felhasználásával egyenlítheti ki. Az Előfizetés díja az Előfizető általi fizetésre vonatkozó banki tranzakciós visszaigazolás alapján tekinthető teljesítettnek.

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyás fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését az Előfizető nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget az online fizetési felület, illetve az alkalmazott fizetési megoldás hibájából, meghibásodásából eredő kárért.

3.3 Amennyiben az előfizetési díj nem magyar forintban kerül kifizetésre, akkor a bankszámlát vezető bank vagy a fizetési eszközt biztosító szolgáltató határozza meg az átváltási árfolyamot. A Szolgáltató kizárja a felelősségét az alkalmazandó átváltási árfolyamot, illetve bármely más díjat illetően, amelyet a bank vagy a fizetési eszközt nyújtó szolgáltató alkalmaz.

3.4 Az Előfizetőnek a regisztrációval egyidejűleg kell megfizetnie az első 30 (harminc) napra vonatkozó Előfizetési díjat, majd azt követően a soron következő 30 (harminc) napra vonatkozó Előfizetési díjat minden hónapban előre ugyanazon a napon kell megfizetnie, amikor csatlakozott a Klubhoz. Ha az adott nap az adott hónapban nem található, akkor a hónap utolsó napja minősül a fizetés napjának. A regisztrációval egyidejűleg az Előfizető felhatalmazza a Szolgáltatót arra, hogy amennyiben a határozatlan idejű előfizetést a díjfizetéssel fedezett időszak utolsó napjáig nem mondja le, úgy a Szolgáltató a következő 30 (harminc) napra esedékes előfizetési díjat felszámítsa az Előfizető korábban rendelkezésre bocsátott bankkártyáján.

3.5 A Szolgáltató a Klub szolgáltatásaihoz való hozzáférést az Előfizetés teljes vételárának megfizetését követően biztosítja a Felhasználó részére. Szolgáltató az Előfizetés megvásárlásáról elektronikus úton előállított számlát bocsát ki, és a számlát e-mailben küldi el az Előfizető által megadott email címre. Előfizető tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát.

3.6 Ha az Előfizető nem biztosít kellő fedezetet a fizetés esedékessége napján, akkor a rendszer a fizetés sikertelenségéről e-mail üzenetet küld az Előfizető által megadott e-mail címre és a soron következő munkanapon megkísérli ismételten – de legfeljebb még kettő alkalommal – megterhelni a bankkártyát a díj összegével.

Előfizető tudomásul veszi, hogy ha elégtelen fizetőeszköz, vagy egyéb okok miatt a díjfizetést az esedékesség időpontjában nem sikerül rendezni, és az Előfizető nem mondta le az Előfizetését, akkor a Szolgáltató felfüggesztheti vagy korlátozhatja a hozzáférést. Amennyiben az Előfizetés esedékes díjának rendezésére a beterhelés harmadik megkísérlésekor sem kerül sor, úgy a Szerződés, és ezáltal a Felhasználó Klubhoz történő hozzáférése a második sikertelen fizetési tranzakció napján azonnali hatállyal megszűnik.

Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az Előfizetés díját részben vagy egészben nem fizeti meg, akkor regisztrációja automatikusan törlésre kerül.

3.7 Amennyiben felmerül csalás vagy bűncselekmény esetleges gyanúja, a választott fizetési eszköz használata felfüggesztésre kerülhet.

4. Módosítás

Az Előfizető kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult módosítani az Előfizetési díjat. Az Előfizetőt a fenti módosításról legkésőbb harminc (30) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt az Előfizető által megadott e-mail címre elküldött e-mailben kell értesíteni. A módosítással összefüggésben az Előfizető legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napjával jogosult felmondani a Szerződést. Ha az Előfizető nem mondja fel a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt, ez úgy tekintendő, hogy a módosítást elfogadta. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Előfizetés tartalmát egyoldalúan módosítsa.

5. A Klub szolgáltatásainak igénybevétele

5.1 A Szolgáltató az Előfizetési díj megfizetését követően létrehozza az Előfizető klubtagsági sorszámát a Felhasználói Fiókban, valamint postázza tagsági kártyáját a megadott címére. A Szolgáltató kizárólag magyarországi címre postázza a kártyát ingyenesen és egyetlen alkalommal. Külföldi címre történő postázás és a kártya pótlása térítés ellenében igényelhető. Kártya pótlása esetén az Előfizető új sorszámot kap.

5.2 A Klub tartalom a Weboldalon keresztül a Belépési Adatokkal történt bejelentkezést követően érhető el. Igénybevétele internet kapcsolattal lehetséges, személyi számítógép vagy az alkalmazások használatát lehetővé tevő egyéb eszköz útján, és az elérhető egyes anyagok használatához az eszközbe beépített hangkártya és videókártya is szükséges.

5.3 A Szolgáltató Partnerei által ajánlott kedvezmények, extra szolgáltatások vagy ajándékok az alábbiak szerint vehetők igénybe:

5.4 Szolgáltató az Előfizető részére az általa megadott e-mail címre a Klubbal kapcsolatos legfrissebb információk közlése céljából hírlevelet küld, melyben tájékoztatja az elérhető anyagok körének bővüléséről, továbbá egyéb, számára érdekes információkat közöl.

5.5 A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalt és a Klub keretében elérhető szolgáltatásokat szükség szerint, időről-időre módosítsa. Az Előfizető / Felhasználó nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szolgáltatóval szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

5.6 Az Előfizető / Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalról történő átirányítás útján elért további weboldalakon olyan termékek és szolgáltatások is megvásárolhatóak, amelyeket nem a Szolgáltató, hanem a Partnerek nyújtanak számára. A szolgáltatások igénybevétele, termékek vásárlása során a szerződéses jogviszony a Felhasználó és a Partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. Az Előfizető / Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa a termékértékesítési és/vagy szolgáltatásnyújtási tevékenység vonatkozásában támasztott igényt semmilyen jogcímen nem jogosult a Szolgáltató felé továbbhárítani. A Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Partnerek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, azokat a Felhasználók kizárólag saját felelősségre vehetik igénybe, használhatják. A Partnerek által biztosított kedvezmények igénybevételének feltételeit a Partnerek határozzák meg. Az Előfizető / Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem érvényesíthet igényt a Szolgáltatóval szemben a pontatlan vagy félreérthető tájékoztató anyagok miatt bekövetkezett károkért, illetve ha a Partner nem biztosítja a meghirdetett kedvezményt.

5.7 A kártya elvesztését, ellopását az Előfizető köteles haladéktalanul jelezni a Szolgáltató részére. Minden ennek elmaradásából eredő kár az Előfizetőt terheli.

6. Tiltott felhasználások

6.1 A Felhasználó a Klub szolgáltatásait kizárólag személyes használatára és az ÁSZF-el összhangban veheti igénybe.

6.2 A Felhasználó a Weboldalon a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult gazdasági, kereskedelmi, reklám vagy értékesítési tevékenységet folytatni.

A Felhasználó nem jogosult politikai, vallási, világnézeti nézeteit, vagy egyéb meggyőződését a Klubbal összefüggésben közölni, illetve a Klubot bármely minőségben használó további személyek zavarására alkalmas magatartást tanúsítani. A Felhasználók / Előfizetők kötelesek továbbá tartózkodni az olyan megnyilvánulástól, mely a Szolgáltató jó üzleti hírnevét sértheti, vagy mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

A Felhasználó / Előfizető nem jogosult az alábbiakra és harmadik személyt sem ösztönözhet az alábbiakra:

7. Kiskorúak

A Klub szolgáltatásain belül előfordulhatnak olyan tartalmak, amelyek károsak lehetnek a kiskorúak személyiség-fejlődésére nézve, vagy felzaklatóak.  A Klub szolgáltatásait kiskorúak szülői vagy gondviselői felügyelet és belegyezés nélkül nem használhatják. A szülők vagy gondviselők kizárólagosan felelnek azért, hogy az adott szolgáltatás tartalma az adott kiskorúnak megfelelő-e vagy sem.

8. ​A Szerződés időtartama és megszűnése

8.1 Az előfizetésre vonatkozó Szerződés határozatlan időre jön létre.

8.2 Amennyiben az Előfizető fogyasztónak minősül, üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog tekintetében a 45/2014. (II.26) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A fogyasztónak minősülő Előfizető indokolás nélkül elállhat a szerződéstől a Szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül.

A Szolgáltató tájékoztatja ugyanakkor a Fogyasztónak minősülő Előfizetőket, hogy a

Fogyasztónak minősülő Előfizető sem gyakorolhatja a 14 napon belüli elállási jogát, ha a Szolgáltató (Vállalkozás) az Előfizető (Fogyasztó) kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és az Előfizető e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás jogát. A Fogyasztónak minősülő Előfizető a regisztrációval elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, ezáltal kifejezetten hozzájárul és előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató az Előfizetés díjának megfizetését követően, de még a 14 napos elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejártát megelőzően a Szerződés teljesítését megkezdje. Az Előfizető kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató a Belépési Adatok rendelkezésére bocsátásának időpontjában kezdi meg a teljesítést. A Fogyasztónak minősülő Előfizető a jelen ÁSZF elfogadásával egyúttal kifejezetten tudomásul veszi azt, hogy a Szolgáltató teljesítésének megkezdését (azaz a Belépési Adatok megküldését) követően a 14 napos elállási jogát nem jogosult gyakorolni és ezt a jogát elveszíti.

8.3 Előfizető az előfizetést bármikor indokolás nélkül felmondhatja azzal, hogy az adott 30 napos időszakra előre megfizetett díj nem kerül visszafizetésre és a Felhasználó az adott időszak végéig rendelkezik hozzáféréssel a Klub szolgáltatásaihoz.

8.4 Az Előfizetést a Szolgáltató is bármikor indokolás nélkül felmondhatja / attól elállhat azzal, hogy a Szolgáltató választása szerint vagy biztosítja a Felhasználó részére az adott 30 napos időszak végéig a hozzáférést a Klub szolgáltatásaihoz vagy visszatéríti 30 napon belül az időarányosan számított Előfizetői díjat az Előfizető részére. A Szolgáltató visszafizetést csak abban az esetben tud teljesíteni, ha az Előfizető előzetesen megadja azon számlaszámát, amire a visszafizetés teljesíthető. Előfizető kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a visszatérítést banki átutalás útján teljesítse. Amennyiben az Előfizető a visszatérítéshez szükséges számlaszámot nem bocsátja megfelelő időben a Szolgáltató rendelkezésére, úgy a fent hivatkozott határidő elmulasztása nem eshet a Szolgáltató terhére.

Amennyiben a Szolgáltató a Szerződést azért mondja fel azonnali hatállyal, mert a Klub szolgáltatásait engedély nélkül használják vagy indokoltan feltételezhető, hogy ilyen engedély nélküli használat történik; vagy az Előfizető / Felhasználó egyéb módon súlyosan vagy ismételten megszegte a Szerződést, a már megfizetett Előfizetési díj visszatérítésére nem köteles.

8.5 Előfizető a felmondás jogát erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozattal elektronikus üzenet útján gyakorolhatja a Szolgáltató ​info@igenyesferfi.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Szolgáltató az elállás/felmondás jogát erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozattal elektronikus üzenet útján gyakorolhatja az Előfizető Felhasználói Fiókjában rögzített e-mail címére történő megküldéssel.

Felmondási nyilatkozatminta

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/ jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Előfizető ​neve:

Előfizető ​címe:

Előfizető Szolgáltató által generált sorszáma:

9. Szellemi tulajdonjogok

9.1 A Weboldalon található anyagok és a Klub szolgáltatásainak tartalma a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt állnak. A Szerződés semmi módon nem ruház a Felhasználóra / Előfizetőre semmilyen, a szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

A Weboldalon, a Szolgáltató rendszerében, így különösen a Weboldalon megjelenő Klub aloldal részeként megjelenített tartalom és megjelenések (ideértve többek közt valamennyi szöveges és képi megjelenést, grafikát és egyéb anyagot, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Szolgáltató szellemi alkotásai, vagy a Szolgáltató rendelkezik az arra vonatkozó felhasználási joggal. A Weboldalon megjelenített digitális tartalmak a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megtekintésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel, nem másolhatóak, terjeszthetők, és egyéb módon sem hasznosíthatóak, kivéve ha a Szolgáltató engedélyezi az adott tartalom letöltését, de ez esetben is kizárólag magáncélú használat engedélyezett.

A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve szerződéses partnereit illetik meg.

A Felhasználó / Előfizető nem jogosult a Szolgáltató által a Klub keretében hozzáférhetővé tett anyagok, ismeretek másolására, harmadik személyek részére történő továbbadására, vagy a Szolgáltató utasításaitól eltérő, vagy céljaival ellentétes felhasználására.

9.2 A Felhasználó vállalja, hogy nem kerüli meg, távolítja el, változtatja meg vagy zavarja meg a Weboldal tartalomvédelmét; nem használ semmilyen automatizált eszközt a szolgáltatás eléréséhez; nem fejti vagy modellezi vissza a Klub szolgáltatáson keresztül elérhető szoftvereket vagy más termékeket és folyamatokat; nem helyez be semmilyen kódot vagy terméket, illetve semmilyen módon nem manipulálja a Klub szolgáltatás tartalmát; és nem alkalmaz semmilyen adatbányászati, adatgyűjtési vagy adatkinyerési módszert.

10. Szavatosság, felelősség

10.1 Szolgáltató biztosítja a Weboldalon elérhető Klub adattartalom folyamatos internetes elérhetőségét, de nem vállal felelősséget a Weboldalra feltöltött tartalomért. Esetleges üzemzavar esetén a Szolgáltató mindent megtesz a hibák elhárításáért, nem tartozik azonban felelősséggel a neki nem felróhatóan bekövetkező, váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. A Szolgáltató nem szűri és nem szűrheti a Weboldal forgalmát, nem szűr vírusok és más ártalmas kódok, kéretlen levelek, elektronikus szemét ellen, az Előfizetőket / Felhasználókat ért támadásokért, azok elhárításáért nem felel. Szolgáltató nem vállal szavatosságot a Weboldal host szolgáltató, valamint a Felhasználó által igénybe vett internet szolgáltató működési problémáiért, kimaradásaiért, illetve azért, hogy ezen okokra visszavezethetően a hozzáférés mennyi ideig biztosított. Szolgáltató rendszeres karbantartás miatt jogosult a hozzáférést szüneteltetni. A karbantartás idején változatlan a díjfizetési kötelezettség. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű lépést annak érdekében, hogy a rendszeres karbantartás során a Szolgáltatás a lehető legrövidebb ideig szüneteljen. A szünetelés nem jelenti a Szolgáltató által a rendelkezésre állással kapcsolatban vállalt kötelezettség megszegését.

10.2 Szolgáltató nem felelős különösen a Klub szolgáltatásainak szüneteléséért, ha a szünetelést vis maior (így többek között, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, pandémia, járvány, különösen a COVID-19 vagy annak kiújulása, újabb hulláma, ebből eredő korlátozások, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar, hatósági, rendelkezés, közszolgáltatások elégtelensége, a Szolgáltató érdekkörén kívül felmerülő okból történő szerver leállás, harmadik személyek által alkalmazott romboló alkalmazások, jogszabályi környezet jelentős megváltozása stb.) vagy a Szolgáltató érdekkörén kívül eső harmadik személy magatartása idézte elő, amely nem jelenti a Szolgáltató által a rendelkezésre állással kapcsolatban vállalt kötelezettség megszegését.

10.3 Szolgáltató semminemű felelősséggel nem tartozik abban az esetben, ha eszköze nem alkalmas az olvasóprogram megnyitására, futtatására, valamint a megfelelő sávszélességű internet kapcsolatra.

10.4 A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Felhasználó a 2013. évi V. Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Az Előfizető a hiba jellege szerint, elsődleges igényként kijavítást kérhet (azaz a Weboldalon a Klubhoz történő hozzáférés biztosítása és/vagy a Szerződés szerinti hozzáférési időszak meghosszabbítása a hibával /kieséssel/ arányos tartamban). Az igény bejelentése az ügyfélszolgálaton az info@igenyesferfi.hu e-mail címen keresztül lehetséges. A Szolgáltató nem vállal jótállást.

10.5 A Felhasználó a Klub szolgáltatásait csak saját felelősségére veheti igénybe. A Szolgáltató kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Felhasználót / Előfizetőt a jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. Az Előfizetés díja az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

10.6 Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a szerződéses Partnerek vagy egyéb harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott és a Klubon keresztül hozzáférhetővé tett anyagok tartalmáért, ideértve az azokban elhelyezett hirdetéseket és reklámokat is, valamint a Partnerek által nyújtott szolgáltatásokért, értékesített termékekért. Szolgáltató nem felel a Partnerek elmaradt vagy elégtelen kedvezményeiért.

10.7 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a közzétett anyagok szerzői jogi jogosultjai bármikor jogosultak az adott anyag felhasználására adott engedélyt visszavonni, ez esetben a Szolgáltató az adott anyagot a saját rendszereiről eltávolítja.

10.8 Szolgáltató szerkesztői által összeállított és a Weboldalon, Klubon bármilyen formában közzétett tartalmak nem minősülnek tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a Felhasználó / Előfizető kizárólagos felelősségi körébe tartoznak.

10.9 A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet bármely, Klub szolgáltatásait használó személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott vagy szolgáltatások nem szakszerű vagy nem jogszerű használatából ered. A Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét a következményi károk tekintetében. A Szolgáltató kártérítési felelősségének felső összeghatára minden esetben a Felhasználó által megvásárolt Előfizetés egy éves díjára korlátozott, kivéve, ha jogszabály a felelősség ilyen korlátozását kifejezetten kizárja.

10.10 A Weboldal és a Klub keretében nyújtott szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a Szerződés rendelkezéseinek betartása mellett használható. Felhasználó / Előfizető köteles teljeskörűen megtéríteni mindazt a kárt, amit mindezek megszegésével Szolgáltatónak okoz. A Szolgáltatót a Szerződés díjának azon része, amely a felmondás (a Szerződés megszűnése) okán szolgáltatással nem érintett, kötbérként illeti meg.

11. Átruházás

A Szolgáltató az Előfizető előzetes hozzájárulása nélkül jogosult a Szerződésből eredő jogait, követeléseit és kötelezettségeit harmadik félre átruházni. Az Előfizető a Szolgáltató előzetes jóváhagyásával jogosult a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházni.

12. Joglemondás kizárása

Ha a Szolgáltató nem követeli a Szerződésben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el az Előfizetővel / Felhasználóval szemben a Szerződés megsértése miatt, ez nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmi módon nem érinti a Szolgáltatónak a Szerződésben biztosított jogait.

13. Reklamációk, vitarendezés, jogorvoslat

Ha a Felhasználó nem elégedett a Klub szolgáltatással, az Előfizető a 14. pontban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval. A Felek a Szerződésből eredő összes vitát megkísérlik elsősorban békés úton rendezni. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni, a vitát az illetékes magyarországi rendes bíróság rendezi.

Nem minősül panasznak, ha a Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével vagy a Klubbal kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben jogszabály eltérő rendelkezése hiányában első fokon a területileg illetékes járási hivatalok, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. Az illetékes járási hivatalok listájának elérhetősége: https://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes járási hivatalnál benyújtható.

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben felmerülő fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.  Levelezési cím: 1253 Budapest,​ ​Pf.: 10.

E-mail cím: ​bekelteto.testule​t@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

  1. A Szolgáltató elérhetőségei:

Szolgáltató: ​IF-Group Korlátolt Felelősségű Társaság  cím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 76. 1. em. 2.​,  e-mail cím: info@igenyesferfi.hu,

telefonszám: 00 36 20 394 32 22

15. Egyéb

15.1. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, jelen ÁSZF-re Magyarország joga irányadó. Az itt nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

15.2 A jelen ÁSZF-fel, illetve a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos jogvitában a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékessége kerül kikötésre.

15.2. Amennyiben a jelen ÁSZF, illetve a hatálya alá tartozó Szerződés bármely rendelkezése jogszabályi rendelkezés okán érvénytelenné válna, úgy az az ÁSZF, illetve az ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. Bármely érvénytelen, vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a felek gazdasági céljának és a felek eredeti szándékának megfelel, figyelembe véve az érdekeltségek jellegét is.

15.3 Jelen általános szerződési feltételek 2020.08.15. napján lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Weboldalon elérhető.

Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a Klubon kívüli, a Weboldalról történő átirányítás útján elért további weboldalakon ellenérték fejében igénybe vehető egyéb szolgáltatásokra és/vagy vásárlásokra vonatkozó jogviszonyokra. A Partnerek által nyújtott termékekre és szolgáltatásokra értelemszerűen a Partnerek által meghatározott adatkezelési és általános szerződési feltételek irányadóak.

A Szolgáltató – a jogszabályi keretek között – fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet az Előfizető / Felhasználó kifejezetten elfogad.